Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De Gewoonfoto website kan links naar andere websites hebben. Hoewel wij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan geen mening of stellingname met betrekking tot de inhoud van die websites worden afgeleid. Cre8design GmbH heeft niet het beheer over de inhoud van die websites en verleent geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie daarop. Cre8design GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze of enige andere website. Cre8design GmbH kan de inhoud van haar website, voorwaarden en condities zonder vooraankondiging wijzigen. Er geldt ten alle tijden typefouten voorbehouden.

Het bezoeken, of trachten te bezoeken, van een deel van de Gewoonfoto website dat met een wachtwoord is beschermd, is alleen toegestaan als een wachtwoord om dat deel van de website te bezoeken rechtmatig is verkregen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en beelden van deze en in beheer zijnde website behoren toe aan Cre8design GmbH of haar licentiegevers. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van  worden verveelvoudigd. Mocht Cre8design GmbH op de hoogte worden gebracht van (vermeend(e)) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site, heeft Cre8design GmbH het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met het hetGewoonfoto.com domein ( of.nl,.de )dan is dit bericht uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.

Op alle verzonden e-mailberichten en eventuele bijlage(n) berust een © Copyright. Voor zowel tekst als afbeeldingen geld dat dit geheel of gedeeltelijk niet mogen worden overgenomen. Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden. Het is mogelijk dat virussen buiten medeweten van Cre8design GmbH of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid.

Cre8design GmbH is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert Cre8design GmbH haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen.

Cre8design GmbH staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en voor tijdige ontvangst daarvan.

Leveringen geschieden alleen onder onze algemene leveringsvoorwaarden.