Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn de leveringsvoorwaarden van BigFreddy van toepassing.
Gewoonfoto is een onderdeel van BigFreddy.
1. Toepasselijkheid en overeenkomst.

1.1
Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden, waarbij de toepasselijkheid van andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, zowel op de offerte en de acceptatie er van als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien BigFreddy, verder te noemen, aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Elke levering vormt een op zichzelf staande transactie; enig verzuim te leveren zal geen invloed hebben op de overeenkomst met betrekking tot andere leveringen.

2. Kwaliteit en omschrijving.

2.1.
BigFreddy, levert de goederen volgens omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de productontwerper/ bevestiging omschreven.
2.2
Goedkeuring van de digitale proef door de wederpartij geldt als erkenning dat BigFreddy de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
2.3
BigFreddy is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
2.4
Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
2.5
Afwijkingen in de door BigFreddy gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. BigFreddy zal de wederpartij op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
2.6
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2.7
Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij BigFreddy in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de wederpartij.
2.8
De originelen worden zorgvuldig behandeld. Voor eventuele schade welke bij de bewerking zou kunnen ontstaan, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
2.9
De wederpartij dient er vanuit te gaan dat gebruikte substraten in voorkomende gevallen niet-brandwerend kunnen zijn. Indien brandwerendheid een vereiste is, dan is het aan de wederpartij om hier vooraf melding van te maken bij BigFreddy. In overleg zal BigFreddy in dat geval een alternatief trachten te zoeken wat brandwerend gecertificeerd is.

3. Levering.

3.1.
Leveringen vinden plaats af fabriek, tenzij anders overeengekomen. De Incoterms 2000 met laatste wijzigingen zijn van toepassing.
3.2.
De wederpartij is verplicht de voor de verpakking en het transport aangewende materialen te vergoeden, ook indien sprake is van statiegeld of een waarborgsom. In geval van retournering van met statiegeld belaste verpakkingsmaterialen binnen 30 dagen na levering zal creditering ten behoeve van de wederpartij plaatsvinden.
3.3.
De wederpartij draagt zorg voor een adequate transportverzekering in geval in afwijking van levering elders plaatsvindt.
3.4
BigFreddy zal alles in het werk stellen te voldoen aan de overeengekomen levertijd. Vertragingen geven de wederpartij echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen. De overeengekomen levertijd zal nimmer als fatale termijn gelden. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke BigFreddy door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, waarbij het niet kunnen verwerven van de benodigde materialen of grondstoffen nadrukkelijk als overmacht heeft te gelden. In ieder geval dient onder overmacht te worden verstaan alle omstandigheden waarop BigFreddy geen invloed heeft en die BigFreddy bemoeilijken of het hem onmogelijk maken de producten te produceren, verwerven, verkopen of te leveren als bedoeld in de overeenkomst.

4. Eigendomsovergang en risico.

4.1.
Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de wederpartij overgaan vanaf het moment van gereed zijn voor transport.
4.2.
Zolang de wederpartij niet het volledig bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt BigFreddy zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over, zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens BigFreddy heeft voldaan.
4.3.
Indien er gerede twijfel bij BigFreddy bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is BigFreddy bevoegd de levering uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door BigFreddy door deze vertraagde levering te lijden schade.

5. Prijs en betaling.

5.1.
Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, inclusief btw exclusief heffingen en andere kosten van algemene aard; deze worden aan de wederpartij doorberekend. De prijzen kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf, tenzij zij in een schriftelijke offerte of orderbevestiging van BigFreddy uitdrukkelijk zijn omschreven als zijnde vast voor een bepaalde periode. Wijzigingen van de materiaalprijzen kan zondermeer leiden tot prijswijziging.
5.2
BigFreddy is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de wederpartij wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen
prestatie afwijkt.
5.3.
De wederpartij is verplicht de koopprijs vooraf te betalen zonder enigerlei korting, vermindering of schuldvergelijking door de wederpartij aan BigFreddy te voldoen. Ten zij anders is over een gekomen.
5.4.
Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is BigFreddy bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ofwel verdere leveringen onder de overeenkomst op te schorten. In dat geval is de wederpartij vanaf 14 dagen na factuurdatum de wettelijke rente plus 2% over het factuurbedrag verschuldigd, alsmede de kosten zijdens BigFreddy te maken ter incasso van haar vordering, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van €.100,00.

6. Garantie, aansprakelijkheid en reclames.

6.1.
BigFreddy staat niet in voor het bestendig zijn van het product door
inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
6.2
Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de
koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De wederpartij heeft slechts recht
op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen
en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan BigFreddy worden
gezonden. BigFreddy wordt daarvan eigenaar.
6.3
Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde
producten is geen garantie van toepassing.
6.4
Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.
6.5 BigFreddy heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.
6.6
De producten worden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard en de wederpartij wordt geacht af te zien van enigerlei klacht tenzij BigFreddy schriftelijk binnen 8 dagen na levering van een klacht op de hoogte wordt gesteld. De wederpartij dient alle zendingen terstond te keuren.
6.7
BigFreddy is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt door tekortkomingen van BigFreddy bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het direct gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van BigFreddy.
6.8.
Indien BigFreddy op grond van Art. 7.3. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade blijft de aansprakelijkheid beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan respectievelijk vergoeding van de koopprijs, dit naar keuze van BigFreddy.
6.9.
Aansprakelijkheid van BigFreddy voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
6.10.
Zonder toestemming van BigFreddy is de wederpartij niet gerechtigd producten te retourneren welke naar zijn mening gebreken vertonen.

7. Herroepingsrecht bij levering van producten

7.1
Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de wederpartij. Tijdens deze termijn zal kosten in geval van herroeping Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal BigFreddy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
7.3
Uitsluiting herroepingsrecht
Alle producten bij BigFreddy zijn gepersonailseerde fotoproducten en kunnen daarom niet herroepen worden.

8 . Eigendom opdrachtgever, pandrecht

8.1
BigFreddy zal de door de wederpartij in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
8.2
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de wederpartij tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De wederpartij dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
8.3
De wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan BigFreddy van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De wederpartij dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door BigFreddy worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de wederpartij , BigFreddy op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
8.4
De wederpartij verleent BigFreddy pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met BigFreddy door hem in de macht van BigFreddy worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan BigFreddy verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

9. Algemene voorwaarden achteraf betaalservice

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice:
1.
U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van BigFreddy producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
2.
U bent 18 jaar of ouder;
3.
Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij GarantieCheque B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of BigFreddy uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
4.
U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij GarantieCheque B.V., zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
5.
U bent verplicht BigFreddy op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van [De merchant dient hier zijn bedrijfsnaam in te vullen per email worden doorgegeven of schriftelijk aan de Klantenservice van [De merchant dient hier zijn bedrijfsnaam in te vullen ].
6.
U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.

Wijze van betalen:

1.
BigFreddy heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
2.
U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan BigFreddy en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens BigFreddy, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens BigFreddy wordt erkend.
3.
Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
4.
Voor het ontvangen van de Email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct Email adres opgeeft. Indien u een niet correct Email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de Email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven Email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een Email met een betaalkoppeling van Buckaroo.

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

1.
Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.
2.
Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
3.
Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft BigFreddy het recht om bij iedere herinnering administratiekosten (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot twaalf euro en vijftig eurocent (€ 12,50). Na het in rekening brengen van ophogingen, dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere ophogingen en/of incassokosten te voorkomen.
4.
Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email met betaalkoppeling, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.
5.
Indien u ondanks onze sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt BigFreddy onder deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan GarantieCheque B.V.
6.
Indien een vordering wordt overgedragen aan GarantieCheque B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke incassokosten en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal GarantieCheque B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag.
7.
Na overdracht van de vordering bent u verplicht GarantieCheque B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan GarantieCheque B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.garantiecheque.nl.
8.
Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door GarantieCheque B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

Privacy Statement van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.. GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V. kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van GarantieCheque B.V., RiskSolutions B.V. en met GarantieCheque B.V. en/of RiskSolutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom GarantieCheque B.V. uw verzoek heeft geweigerd.

10. Toepasselijk recht.

10.1
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht door de Rechtbank in Gronau (DE), zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

11. Copyright BigFreddy

11.1
Op de volledige inhoud van de website, folders en andere media van BigFreddy berust auteursrecht.